Analecta Sacra Tarraconensia 71. Miscel·lània Àngel Fabregas